TJAID > Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů – TJ Academy of Irish Dance, z.s. 

Vážení tanečníci,

jsme rádi, že jste si vybrali pro zdokonalování se ve svém tancování právě nás. Je pro nás velmi důležité, abyste byli spokojeni a odnesli si jen to nejlepší. Při naší práci s lidmi se dostáváme do styku také s některými Vašimi osobními údaji. Velmi si vážíme toho, že nám své osobní údaje poskytujete, a proto s nimi zacházíme opatrně a uvážlivě.

Níže uvedený text Vám poslouží k tomu, abyste se dozvěděli, jak s Vámi poskytnutými osobními údaji nakládáme.

1. Obecná část

Zásady se vztahují na všechny tanečníky nebo potenciální tanečníky TJ Academy of Irish Dance, z.s., jakož i na všechny uživatele stránek www.tjacademyofirishdance.com

Správce údajů TJ Academy of Irish Dance, z.s. Běhounkova 2308, 158 00 Praha 5 Kontaktní údaje:

2. Vymezení zpracovávaných údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytujete výhradně Vy v souvislosti s využíváním našich služeb – např.: přihlášením se do tanečního kurzu nebo na workshop apod.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Existují takové právní důvody, na jejichž základě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Těmi důvody je zejména plnění smlouvy – bez zpracování některých Vašich údajů bychom taneční akce, které pořádáme, pořádat nemohli. Níže najdete seznam osobních údajů, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu na základě specifikovaného právního důvodu.

 • i. Plnění smlouvy
  • a. Jméno a příjmení
  • b. Email
  • c. Telefon
  • d. Pohlaví
  • e. Navštěvované kurzy popř. jiné taneční akce pořádané TJ Academy of Irish Dance, z.s.
  • f. Věk
 • ii. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (vyžadujete-li zaslat fakturu)
  • a. Název společnosti
  • b. Sídlo
  • c. IČ a DIČ
  • d. Popř. fakturační údaje, jedná-li se o fyzickou osobu

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

Druhou skupinou jsou osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. K naší práci tyto údaje nutně nepotřebujeme, nicméně z důvodu zajištění pro Vás komfortnějších služeb Vás o Váš souhlas žádáme.

 • i. Udělení souhlasu
  • a. Email – k zasílání zpráv o tanečních novinkách
  • b. Audiovizuální záznamy z námi pořádaných tanečních akcí – k propagačním účelům

3. Kdo zpracovává Vaše údaje a za jakým účelem

Za Vámi poskytnuté údaje je zodpovědný správce údajů – TJ Academy of Irish Dance, z.s. – viz bod 1. 

S Vašimi osobními údaji se však dostanou do styku, a zpracovávají je další osoby:

 • i. Správce interního systému a databáze tanečníků
 • ii. Lektoři a asistenti v tanečních kurzech – vedení docházky, propagaci
 • iii. Externí účetní 
 • iv. Další osoby, které k tomu mají oprávněný zájem – např.: ubytovatelé v případě přihlášení se na výjezdní soustředění (vedení ubytovací knihy)
 • v. Osoby zpracovávající přihlášky na soutěže (feiseanna) a úrovnostní zkoušky (grade exams)

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy, případně také pro účely vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi TJ Academy of Irish Dance, z.s. a Vámi a dále po dobu nutnou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi TJAcademy of Irish Dance, z.s. a Vámi, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro výše specifikovaný účel.

5. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • i. Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
 • ii. Právo na opravu – Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • iii. Právo na výmaz – Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 • iv. Právo odvolat souhlas – Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 • v. Právo vznést námitku – Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • vi. Právo na omezení zpracování – V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
 • vii. Právo na přenositelnost údajů – Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

cs_CZČeština